Home  |  Chinese Version
Home        |        About Us       |        Administration       |        Faculty       |        Research       |        International Cooperations
Faculty
Environmental science
Environmental engineering
Resources and environment
Modern analysis and test center
Experimental teaching center
Part-time Professor
Home > Faculty

Environmental science
Jianmin Chen Zhaojie Cui Canzhu Gao Mingming Gao
Xiaoming Li Chunguang Liu Lijun Ren Jixin Su
Rui Wang Yan Wang Lingxiao Yang Yongquan Yin
Weizhi Zhou
Environmental engineering
Baoyu Gao Jinglan Hong Zhen Hu Lihui Huang
Li Li Shanping Li Yujiang Li Shuang Liang
Chunguang Liu Rutao Liu Ying Liu Shouqing Ni
Haiyan Pei Haiyun Peng Xuefei Sun Shuguang Wang
Xinhua Wang Chunhua Xu Dazhuan Zhao Jian Zhang
Resources and environment
Xing Xu Qian Li Xindong Wang Yan Wang
Shiping Xu Min Yue Qingyan Yue
Modern analysis and test center
Suping Feng Ji Huang Cuiping Li Jishun Wang
Hui Yu Ying Zheng
Experimental teaching center
Nan Bao Shali Tan Xiaoli Xu Haixia Zhao
Part-time Professor
Wenrong Hu Bo Zhang
Environmental Science and Engineering School of Shandong University, Copyright © 2014 Add: 27 Shanda Nan Road,Ji'nan, Shandong 250100, P.R.China Tel: (0)86-531-88364513